Versie: Algemene voorwaarden januari 2024

Chalet “Better together”

Steenbakkersweg 7-337, 7843 RM Erm

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het chalet “Better together” http://www.drenthevakanties.com staande en gelegen aan de Steenbakkersweg 7-337, 7843 RM te Erm.  
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van het chalet “Better together”.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht huurder (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle algemene voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder wordt gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reservering

 1. Verhuurder neemt enkel reserveringen in behandeling van personen die 23 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Verhuurder behoud het recht voor om te allen tijde –zonder opgaaf van redenen– een reservering te weigeren.
 2. Nadat huurder heeft gereserveerd, ontvangt huurder van verhuurder binnen 48 uur een bevestiging, de algemene voorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven algemene voorwaarden.
 3. Verhuurder verzoekt huurder deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden aan verhuurder mede te delen. Indien huurder binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van verhuurder heeft ontvangen, verzoekt verhuurder om contact op te nemen met verhuurder.
 4. Er komt een overeenkomst tot stand op het moment verhuurder de reservering heeft bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het chalet voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Prijs en betaling

 1. De totale huurprijs is inclusief servicekosten (deze bedragen €65,- per huurperiode), namelijk; toeristenbelasting en BTW, maar exclusief een eventuele toeslag voor huisdieren (zie artikel 8).
  • Restitueerbare boekingen
   • De reservering kan kosteloos worden geannuleerd tot 7 dagen voor aankomst.
   • De betaling dient uiterlijk 2 weken voor aankomst zijn voldaan.
  • Niet-restitueerbare boekingen
   • Op een niet-restitueerbare boeking krijgt u 10% korting op de verblijfskosten (dit geld niet voor de servicekosten).
   • De reservering kan niet worden geannuleerd.
   • De betaling dient 48 uur na ontvangst factuur te zijn voldaan.
 2. Indien de tijd tussen reservering en aankomst minder dan twee weken is, dan dient de huurder de totale huurprijs dezelfde dag als de dag van reservering nog te voldoen. Wordt op de dag van aankomst de reservering gedaan dan dient de betaling van de totale huurprijs voor aankomst te zijn voldaan. 
 3. Indien huurder niet aan de betalingen zoals omschreven in artikel 5.1 is voldaan, komt de reservering direct te vervallen. Huurder kan dan geen aanspraak maken op de gemaakte afspraken uit onderhavige overeenkomst.
 4. Betaling van de huurprijs geschiedt door overmaking naar het rekeningnummer van de verhuurder. Deze gegevens ontvangt de huurder middels de overeenkomst.

Artikel 3 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is verhuurder niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van verhuurder of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd.

Artikel 4 – Annulering

 1. Indien huurder om welke reden dan ook het chalet op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, stelt de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.
 2. Bij annulering binnen 24 uur van de aanvangsdatum van de huurperiode is huurder 100% van de huurprijs verschuldigd.
 3. Indien de huurder tijdens de huurperiode mededeelt geen gebruik (meer) van het chalet te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 5 – Ontvangst sleutel.

 1. De sleutel is te verkrijgen door een code van het sleutelkastje naast de voordeur. Informatie hierover krijgt huurder uiterlijk 24 uur voor aankomst. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van €250,- onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het chalet wordt door verhuurder in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van de verhuurders. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van €100,-.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat huurder het chalet niet tijdig oplevert, worden op de huurder verhaald. Goederen die worden aangetroffen na het vertrek, wordt periode van 2 weken bewaard, maar verhuurder neemt hiervoor geen verantwoording. Verzenden kan op kosten van de huurder.
 3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van het chalet “Better together”, wordt hiervoor €25,- in rekening gebracht. Ter controle vraagt verhuurder de huurder zich te legitimeren alvorens een kopiesleutel wordt overhandigd.

Artikel 6 – Gebruiksvoorschriften

 1. Op de dag van aankomst kan de huurder vanaf 15:00 uur gebruik maken van het chalet. Op de dag van vertrek dient de huurder om 12:00 uur het chalet te hebben verlaten. Een verzoek tot eerder inchecken is verhuurder niet verplicht te accepteren. Het is ter vrije keuze van verhuurder of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd.
 2. Verblijf van meer personen in het chalet dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor het chalet geldende maximum van 5 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook feesten zijn niet toegestaan. Dit leid tot het direct beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder, zonder restitutie van de huurgelden.
 3. Huurder mag geen hinder of overlast veroorzaken aan omwonenden of de omgeving. Van 23.00 tot 09.00 uur dient stilte in acht genomen te worden.
 4. Het chalet is rookvrij. Mocht er geconstateerd worden dat er is gerookt in het chalet, dan wordt een boete van €250,- opgelegd.
 5. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek. 
 6. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 7. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van het chalet schoon achtergelaten te worden).
 8. Het gebruik van gas, water en elektra is inclusief, maar huurder wordt vriendelijk verzocht hiermee duurzaam om te gaan.
 9. Huurder dient het chalet zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met enige wet.
 10. Huurder dient passende voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat er schade aan het chalet en het milieu in welke vorm dan ook ontstaat.
 11. Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan het chalet onmiddellijk te melden aan de verhuurder.

Artikel 7 – Onderhuur

 1. Het is huurder niet toegestaan het chalet geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

Artikel 8 – Huisdieren

 1. Onder huisdieren verstaat verhuurder enkel honden. Overige huisdieren zijn niet toegestaan.
 2. Maximaal 2 honden zijn in het chalet toegestaan. De huurder informeert de verhuurder vooraf indien deze (een) hond(en) mee wil nemen.
 3. Er geldt een toeslag van €7,50,- per hond en per nacht.
 4. Honden mogen geen hinder of overlast veroorzaken.
 5. Honden dienen aangelijnd uitgelaten te worden.

Artikel  9 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van de verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van verhuurder daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid/klachten/schadevoorwaarden

 1. Huurder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle schade aan het chalet, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, geen schuld treffen ten aanzien van het ontstaan van de schade.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het chalet tenzij:
  • Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst.
  • De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.
 4. Daarnaast is huurder verantwoordelijk voor het veilig houden van het chalet en de inboedel. Daarom vraagt verhuurder onder andere alle deuren en ramen te sluiten bij afwezigheid en dient huurder ervoor te zorgen dat het chalet bij vertrek veilig achter gelaten is.
 5. In het geval van breuken, schade of verliezen, dient huurder dit bij verhuurder te melden (zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar altijd voor het uitchecken).
 6. Verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het chalet.
 7. Verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van. Verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en/of televisie.
 8. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken is voor de verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder de verhuurder hiervan direct in kennis te stellen en instructie zoveel als mogelijk op te volgen.
 9. Indien huurder een klacht wil indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het chalet schriftelijk en gemotiveerd bij verhuurder te worden ingediend.   

Artikel 11 – Einde huurovereenkomst en oplevering

 1. Huurder zal het chalet bij het einde van de huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat zoals deze is opgeleverd.
 2. Huurder is verplicht het chalet naar behoren te gebruiken en het in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.
  • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten.
  • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst
  • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten
  • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer
  • De kussens van het tuinmeubilair weer terug te leggen in de kussenbak achter het schuurtje
  • Vuilnisbakken te hebben geleegd
  • Eventuele schade te hebben gemeld aan verhuurder.

Artikel 12 – Niet nakoming

 1. Komt één van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkomingen van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij kan worden toegerekend.
 2. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs.
 3. Verlaat huurder het chalet een dag later dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder per dag recht op een vergoeding van een evenredig percentage van de huurprijs.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op al onze algemene voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Call Now Button